ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ

บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ http://www.zolito.com ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้บริษัทฯดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ

ลูกค้าที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขผ่านทางเว็บไซต์ก่อนรับบริการ

2. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

บริษัทฯฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ http://www.zolito.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ

ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://www.zolito.com ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯทราบทางอีเมล์ที่ได้แจ้งในหน้าเว็บไซต์ http://www.zolito.com หรือทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที

บริษัทฯมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากบริษัทฯมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

ระหว่างการลงทะเบียน บริษัทฯจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้า หากบริษัทฯมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทฯไปโดยมิชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5.  ข้อตกลงการซื้อขาย

การสั่งซื้อสินค้าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และประกาศของบริษัทฯ สินค้าที่มีการสั่งซื้อจะมีสถานะยืนยันการสั่งซื้อพร้อมยืนยันราคาค่าใช้จ่าย และการจัดส่ง ระยะเวลาการส่งสินค้าอาจผันแปรจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ความล่าช้าที่เกิดจากระบบจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการใช้บริการกับ http://www.zolito.com ท่านจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และมีคุณสมบัติในการถือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ออกโดยธนาคารซึ่งเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้หากไม่ตรงเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่าน

หากคำสั่งซื้อสินค้าของท่านได้รับการยอมรับ ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันรับทราบคำสั่งซื้อสินค้า อีเมล์นี้จะเป็นการรับทราบเท่านั้นซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทฯถือว่าคำสั่งซื้อจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากบริษัทฯว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อนั้นจะมีการดำเนินการส่งสินค้าไปยังลูกค้าพร้อมทั้งระบุระยะเวลาในการจัดส่ง

บริษัทฯทำการตรวจสอบรายการสินค้า รวมถึงราคาขายที่ปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์แบบ ซึ่งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดของราคาของสินค้า ที่ท่านได้ทำการสั่งสินค้าแล้วนั้น ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะให้ท่านเลือกที่จะยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่านในราคาที่ถูกต้อง หรือทำการยกเลิก หากบริษัทฯไม่สามารถที่จะติดต่อท่านได้ บริษัทฯจะทำการยกเลิกการสั่งสินค้าของท่าน หากท่านยกเลิก และท่านได้จ่ายเงินค่าสินค้าไปแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

เมื่อบริษัทฯได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากท่าน บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบว่ามีการชำระเงินครบถ้วนตามยอดสั่งซื้อสินค้านั้นๆหรือไม่ โดยในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และมีวงเงินเพียงพอ วงเงินของท่านจะถูกหักตามยอดสั่งซื้อสินค้า และท่านจะเห็นว่าท่านทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบการสั่งซื้อ และการชำระเงินของท่าน จากนั้นบริษัทฯจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งซื้อให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง และบริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านตามรายการที่ได้ยืนยันในอีเมล์

6.  นโยบายการจัดส่งสินค้า

6.1 เงื่อนไขการจัดส่ง

บริษัทฯสามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยบริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับการชำระเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว และท่านจะได้รับการแจ้งตอบกลับไปเมื่อบริษัทฯได้รับการชำระเงิน และสินค้าพร้อมที่จะจัดส่ง สำหรับเขตกรุงเทพฯ บริษัทฯจะทำการจัดรอบส่งสินค้าโดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ หรือโดยบริษัทให้บริการจัดส่งสินค้า หรือทางไปรษณีย์ ส่วนต่างจังหวัดบริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทให้บริการจัดส่งสินค้า หรือทางไปรษณีย์ และบริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของทางให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านสามารถติดตามสินค้าของท่านได้

6.2 ระยะเวลาการส่งสินค้า

 

6.3 ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า

 

รายละเอียดพื้นที่การจัดส่ง

 

7นโยบายการคืนสินค้า

 

บริษัทฯไม่มีนโยบายการเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า หรือคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าไปแล้ว ลูกค้าควรระมัดระวัง และตรวจสอบก่อนทำการซื้อสินค้า

ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง   บริษัทฯ ยินดีจะทำการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สินค้าได้ถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้นในกรณีที่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นให้ลูกค้ารีบแจ้งทางบริษัทฯทันทีที่ 02-398-3825-6 หรือส่งอีเมล์มาที่ onlineorder@zolito.com  ภายใน 48 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

 

8. นโยบายการชำระเงิน

 8.1  โอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยแจ้งชื่อบัญชี บริษัทฯ คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด

  • ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หลังจากที่โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ onlineorder@zolito.com หรือ FAX มาที่แผนกบัญชี หมายเลข 02- 398-3827 โดยระบุ

  • ชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขใบสั่งซื้อ
  • หมายเลขโทรศัพท์

8.2  ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ผ่าน Payment Gateway

        8.2.1 ชำระทั้งจำนวน

        8.2.2 ชำระด้วยระบบผ่อนชำระ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า / บริการที่ร่วมรายการผ่อนชำระ ร่วมกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ โดยรายละเอียดการผ่อนชำระเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายการสินค้าที่เข้าร่วมผ่อนชำระ จะมีเครื่องหมายกำกับไว้

2.บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ จะแตกต่างกันไปตามรายการสินค้าที่เข้าร่วมลูกค้าสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่เข้าร่วม

3.สามารถทำการผ่อนชำระ 1 รายการสินค้า / การสั่งซื้อเท่านั้น

4.ยอดสินค้าที่จะผ่อนชำระต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

5.เงื่อนไขระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับยอดสินค้าที่ทำการผ่อนชำระ และแผนการผ่อนชำระที่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตเป็นผู้กำหนด

6.การผ่อนชำระไม่สามารถใช้ร่วมรายการกับรหัสส่วนลด คูปองส่วนลด บัตรกำนัล และการซื้อบัตรของขวัญทุกชนิดได้

7.ค่าจัดส่งขั้นต่ำได้ถูกรวมไว้ในยอดชำระรายเดือนแล้ว

8.สินค้าที่ทำการผ่อนชำระขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

9.บริษัทฯ และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ http://www.zolito.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ http://www.zolito.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้เว็บไซต์") และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของบริษัทฯหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

• ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน

• กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

• กระทำการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ

• กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์

• ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์

• ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์

• สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์

10. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่

• การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใดๆ

• การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ

• การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

• การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้

• การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ

• การขัดขวางหรือทำให้เครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ http://www.zolito.com หยุดชะงัก

• การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสำเนาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัทฯมีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทฯ หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากบริษัทฯอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทฯจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

11. การใช้บริการ

บริษัทฯพยายามอย่างที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ บริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือโดยปราศจากซึ่งปัญหาใดๆ แต่หากท่านพบความผิดพลาดทางเทคนิค ท่านสามารถรายงานความบกพร่องผ่านทางอีเมล์ ที่ info@zolito.comได้ และบริษัทฯจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์ http://www.zolito.com ได้หากมีความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบ หรือเพื่อการนำระบบใหม่ๆ มาใช้

บริษัทฯมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการจัดให้มีการบริการได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำการขยายการให้บริการออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในระหว่างขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อผ่านการบริการทางเว็บไซต์

12. ความรับผิด

แม้ว่าบริษัทฯจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ http://www.zolito.com ก็ตาม บริษัทฯก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หากบริษัทฯพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทฯในการที่จะแก้ไข บริษัทฯจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

•  ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.zolito.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ http://www.zolito.com หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้

• ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัทฯและโดยทางเทคนิคบริษัทฯไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้

• การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ http://www.zolito.com ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน

• ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ http://www.zolito.com

 

ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทฯเกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

 

13. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการ โดยเฉพาะการรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านกำหนด การชำระเงิน การออกใบเสร็จค่าสินค้า การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

(2) การให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ และส่วนลด ของบริษัทฯ (โดยเฉพาะทางอีเมลล์ โทรศัพท์ เอสเอ็มเอส (SMS) หรือเอ็มเอ็มเอส (MMS))


ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการจัดการข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการ

หากท่านใช้บริการผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัทฯมีสิทธิบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการของบริษัทฯ

บริษัทฯขอแจ้งว่าบริษัทฯจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

ท่านตกลงว่าได้ให้ข้อมูลของท่านในการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยความสมัครใจ

14.ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัทฯ

ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ http://www.zolito.com ในภาษาไทยเป็นหลัก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทฯไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทฯสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทฯในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทฯยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด

บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ